×

Ikke medlem?
Bli medlem her

×

Folk flest fikk mer i lønn

Arbeidstakerne fikk mer i lønningsposen i 2017 enn de to foregående årene, men det ble litt dyrere å leve. Dessuten ble lønnsforskjellene mellom kvinner og menn noe redusert. Det viser den foreløpige rapporten fra TBU.


TBU (Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene) la mandag morgen frem den foreløpige rapporten for årets tariffoppgjør. Det er disse tallene partene bruker som rettesnor når de om kort tid skal i gang med å forhandle.

Anslår årslønnsveksten til 2½ prosent
TBUs beregner årslønnsveksten fra 2016 til 2017 til 2½ prosent for industriarbeidere og 2½ prosent for industrifunksjonærer i NHO-bedrifter. Lønnsveksten lå nær gjennomsnittet i de fleste store forhandlingsområdene.

Lønnsoverhenget beregnet til 1,1 prosent
Lønnsoverhenget til 2018 er foreløpig beregnet til 1,1 prosent i industrien samlet i NHO-området. For de største forhandlingsområdene for øvrig varierer anslagene fra 0,6 til 1,4 prosent.

Lønnsoverheng er ettervirkningene av forrige års tariffoppgjør. Det vil si forskjellen mellom gjennomsnittslønnen et år og lønnen ved utgangen av året.

Reallønnsvekst på 1,0 og 2,2 prosent
TBU beregner reallønnsveksten etter skatt for typiske lønnstakere innen de store forhandlingsområdene til mellom 1,0 og 2,2 prosent fra 2016 til 2017, med en vekst i reallønn før skatt mellom 0,5 og 2,0 prosent.

Lønnstakere med en årslønn og en lønnsvekst fra 2016 til 2017 som gjennomsnittet for alle lønnstakere, (som var 2,3 prosent ifølge nasjonalregnskapet), har fått en vekst i reallønn før skatt på 0,5 prosent, og en vekst i reallønn etter skatt på 0,9 prosent.

Reduserte lønnsforskjeller mellom kvinner og menn
Lønnsforskjellene mellom kvinner og menn ble redusert fra 2016 til 2017.

I 2017 utgjorde den gjennomsnittlige lønnen for kvinner 88,1 prosent av den gjennomsnittlige lønnen for menn for alle heltidsansatte per september. For heltids- og deltidsansatte samlet var kvinners lønn 86,7 prosent av menns lønn.

Anslår konsumprisvekst på 2 prosent
TBU anslår den gjennomsnittlig konsumprisveksten til om lag 2 prosent fra 2017 til 2018.

Usikkerheten i prisvekstanslaget for 2018 er spesielt knyttet til utviklingen i kronekursen og energiprisene framover.

Svekket konkurranseevne i industrien
Høyere lønnskostnadsvekst og sterkere krone bidro til at den kostnadsmessige konkurranseevnen til norsk industri, (målt ved relative timelønnskostnader i felles valuta), kan ha svekket seg i 2017, etter å ha styrket seg de tre foregående årene, rapporterer TBU.

At timelønnskostnadene i norsk industri sett i et lengre tidsperspektiv har økt mer enn hos handelspartnerne, må blant annet ses i sammenheng med høy vekst i prisene på norske eksportprodukter og bedring av bytteforholdet mot utlandet.

Det er en nær sammenheng mellom utviklingen i konkurranseevnen og lønnsomheten i næringslivet. Driftsresultatandelen er en sentral indikator for utviklingen i lønnsomheten og for fordelingen av verdiskapingen.
Frontfagsmodellen skal bidra til at fordelingen av verdiskapningen i industrien er stabil på lang sikt. Lønnskostnadenes andel av faktorinntektene i industrien varierer derimot mye som følge av konjunkturendringer, uttaler TBU.

Økt sysselsetting
Sysselsettingen økte med 1,1 prosent i 2017. Arbeidsledigheten ble redusert fra det høyeste nivået på 20 år til 4,1 prosent i andre halvår av 2017.

Bruttoledigheten (registrerte arbeidsledige og personer på tiltak) gikk også ned gjennom 2017 og det ble færre arbeidsledige i de fleste fylkene. Sysselsettingen vokste særlig mye gjennom 2017 innen bygge- og anleggsvirksomhet, forretningsmessig tjenesteyting samt overnattings- og serveringsvirksomhet.

I 2017 gikk sysselsettingen ned i utvinning av råolje og naturgass inklusive tjenester, innen verfts- og verkstedindustri samt metallvarer. I næringer ellers i privat sektor var det små eller ingen endringer i antall sysselsatte i forhold til 2016.

De fleste prognosene viser at oljeprisen holder seg om lag på dagens nivå framover. Sammen med reduserte utbyggingskostnader medfører dette at fallet i petroleumsinvesteringene de siste årene trolig snur til oppgang gjennom 2018. Dette vil sammen med fortsatt oppgang internasjonalt og en svak krone bidra til at aktivitetsveksten i økonomien trolig fortsetter i samme tempo i inneværende år som gjennom 2017, melder TBU.

Anslagene for veksten i årsgjennomsnittet for BNP Fastlands-Norge i 2018 ligger for de fleste prognosemakere i området 2,0 til 2,5 prosent. Sysselsettingen ventes å øke med om lag samme takt i 2018 som i 2017, og arbeidsledigheten er ventet å gå litt ned fra 2017.


Share Share Share

Medlem

Vinnere av ipad og høyttaler

SkL har i høst hatt vervekampanje. Nå kan vi endelig avsløre heldige vinnere av ipad og høyttaler.

SkL blir en del av Delta

Etter et vellykket prøveår har et enstemmig landsstyre i SkL besluttet å bli en selvstendig organisasjon i Delta.

Hans-Erik Skjæggerud ny YS-leder

YS-kongressen valgte i dag Hans-Erik Skjæggerud til ny leder.
Lizzie Ruud Thorkildsen er valgt som ny nestleder.

SkL - Skatteetatens Landsforbund

Lakkegata 23
0187 Oslo
Kart

Denne siden benytter cookies

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å støtte din brukererfaring. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted, samtykker du til vår bruk av inforsjonskapsler. Detaljer

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

Utviklet av Imaker as