×

Ikke medlem?
Bli medlem her

×

YS-lederen: - God innretning i statsbudsjettet 2013

- Bruken av oljepenger er blitt et høyt beløp, selv om prosentsatsen er lav. Det er viktig at politikerne ivaretar hensynet til sunnheten i norsk økonomi, slik at vi kan opprettholde et høyt sysselsettingsnivå, sier YS-leder Tore Eugen Kvalheim.


Mandag 8. oktober la Regeringen frem statsbudsjettet for 2013. YS mener det er bra at Regjeringen legger frem et budsjett der oljepengebruken ligger på 3,3 prosent av anslått verdi i Statens pensjonsfond Utland. Foto: Jan Kristoffer Jonsrud

YS mener det overordnede målet for finanspolitikken må være å bidra til full sysselsetting og stabil økonomisk utvikling. Det er bra at Regjeringen nå legger frem et budsjett der oljepengebruken ligger på 3,3 prosent av anslått verdi i Statens pensjonsfond Utland, altså litt under fire prosent. Budsjettet antas å ha nøytral virkning på norsk økonomi. Det er en god strategi når den økonomiske situasjonen er god i utgangspunktet.

I statsbudsjettet anslår Regjeringen at lønnsveksten for inneværende år ligger an til å bli fire prosent, samtidig som det ventes lav prisstigning.

- Det gir en god reallønnsvekst. YS er opptatt av at dette må fordeles på alle i norsk arbeidsliv, sier Kvalheim.
Rentenivået er lavt. Hvis kronen styrker seg på grunn av usikkerheten i mange euroland, kan dette skape problemer for den delen av arbeidslivet som er utsatt for konkurranse fra utlandet. En slik styrking av kronen kan bli en utfordring.

- Å holde orden i eget hus er en god strategi i dagens situasjon. Her støtter YS Regjeringen, påpeker Kvalheim.
YS mener det er bra at prosentsatsen for minstefradrag er økt med to prosentpoeng, og at man har erstattet skatteklasse 2 med et nytt særfradrag for enslige forsørgere. Dette kan bidra til mer rettferdig beskatning og gi gode fordelingsvirkninger.

Det er også positivt at Regjeringen nå regulerer innslagspunktet for toppskatten med fire prosent, slik YS har tatt til orde for gjentatte ganger. - Regjeringen burde ha behandlet skattefradraget for fagforeningskontingent tilsvarende, sier Kvalheim.

YS er videre fornøyd med at Regjeringen gjør det mer lønnsomt å kombinere arbeid og pensjon. Slik forsterkes arbeidslinjen, som legger til rette for at folk skal kunne stå i arbeid så lenge som mulig.

Utvidelse av fedrekvoten
Regjeringen foreslår å øke perioden med lønnet foreldrepermisjon med to uker som i sin helhet skal gå til fedrene. YS mener at dette er positive forslag, men at det fremdeles gjenstår mye før kvinner og menn gis mulighet til å være likestilte både i arbeidslivet og familien.

Fedre må gis selvstendige og individuelle rettigheter til permisjon, uavhengig av barnemorens yrkesstatus og inntekt. Vi får ikke likestilling i arbeidslivet før vi har likestilling på hjemmebane.

Arbeids- og utdanningsreiser for funksjonshemmede
Ordningen med arbeids- og utdanningsreiser for funksjonshemmede skal gjøres landsdekkende og permanent. Dette betyr at flere personer med nedsatt funksjonsevne kan få praktiske muligheter til å delta i arbeidslivet på linje med andre.

- Dette er selvfølgelig ikke tilstrekkelig til å skape likeverd og likestilling i arbeidslivet, men det er et viktig skritt på veien, sier YS-lederen.

Inkluderende arbeidsliv
YS er enig med Regjeringen at det er nødvendig med tiltak for å få unge arbeidsledige ut i arbeidslivet. Individuell oppfølging fra NAV kontaktperson er en riktig vei å gå. At det nå foreslås lønnstilskudd til arbeidsgivere som ansetter personer med rett til arbeidsavklaringspenger er YS fornøyd med. Dette kan være et av flere bidrag til å bryte ned barrierer og holdninger.

For å få flere unge med nedsatt funksjonsevne er det, som YS har påpekt tidligere, nødvendig at offentlige virksomheter går foran som gode eksempler ved å ansette personer i denne gruppen.

YS mener det er helt påkrevet at det nå satses på IKT modernisering i NAV. Dette har YS ved flere anledninger påpekt. Imidlertid er YS usikker på om bevilgningen på 735.5 mill i 2013 er tilstrekkelig

Bærekraftig utvikling
Satsing på energi- og klimateknologi i industrien er viktig. YS er derfor fornøyd med at Regjeringen allerede neste år tilfører ti milliarder kroner til det nye fondet for klima, fornybar energi og energiomlegging. I vårt innspill til klimameldingen tidligere i år påpekte vi at det var viktig at midler fra dette fondet bør være tilgjengelig så tidlig som mulig slik at blant annet industrien kan komme i gang med nødvendig tiltak og utvikling.

Regjeringen satser i dette budsjettet på vei og bane ved å overoppfylle Nasjonal transportplan med 1,5 Milliarder kroner. Blant annet er den rekordhøye kollektivsatsingen viktig. Regjeringens bevilgninger til dobbeltspor flere steder i Østlandsregionen er også en god start. YS mener det er spesielt viktig å få på plass effektive togforbindelser i Østlandsregionen så snart som mulig. Presset mot hovedstaden blir bare større og hvis ikke vi lykkes med kollektivtrafikken rundt hovedstaden kan vi risikere å stå i kø halve dagen om ti år. Dette er hverken arbeidstaker, arbeidsgiver eller miljøet tjent med.

Norge har også vært et forbilde for andre land når det gjelder grønne skatter og avgifter. Vi registrerer nå at andelen grønne skatter av brutto nasjonal produkt er lavere enn før. YS mener derfor det er på tide å ta en ny gjennomgang av grønne skatter og avgifter. Dette vil være effektive virkemidler for å gjennomføre Regjeringens klimamålsettinger.

YS er også fornøyd med Regjeringens økte satsing på klimaforskning, selv om vi savner midler til forskning relatert til klimaendringer og arbeidslivet.

Utdanning
YS ser positivt på en realvekst til forskning i inneværende budsjett. Støtten til studentboliger på 250 millioner er også velkommen.

600 nye lærere er bra, og spesielt det faktum at støtten er innrettet mot ungdomsskoler, nasjonalt, hvor behovet for ekstraressurser er stort. Likevel må ikke barnetrinnets ressursbehov ignoreres, da tidlig innsats er avgjørende for å hindre frafall.

Forhåpentligvis vil økningen i lærere medføre en reduksjon i spesialundervisning, men man må også vektlegge å finne andre veier til dette målet gjennom tilpasset opplæring.

Videreføringen av bevilgningen til basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) på 86 millioner er bra, men YS har gjentatte ganger etterlyst en utvidelse av programmet slik at det også kan inkludere opplæring av voksne fram til fagbrev. BKA er en viktig del av satsingen på livslang læring, og det er synd at regjeringen ikke viser større ambisjoner her.

Det er satt av 30 millioner til å følge opp statens forpliktelser i forbindelse med Samfunnskontrakten for flere læreplasser. Det er positivt at staten tar dette ansvaret. Når det er sagt ønsker YS å understreke behovet for bred medvirkning og deltakelse fra alle partene i arbeidslivet, og at midler benyttes på tiltak og prosjekter som iverksetter hele arbeidslivet.

185 millioner til Ny Giv er som forventet. Ny Giv skal forhindre frafall i skolen. Helheten i opplæringsløpet og styrking av overgangen mellom grunnskole og videregående opplæring er helt sentralt i dette arbeidet.   

 


Share Share Share

Medlem

Vinnere av ipad og høyttaler

SkL har i høst hatt vervekampanje. Nå kan vi endelig avsløre heldige vinnere av ipad og høyttaler.

SkL blir en del av Delta

Etter et vellykket prøveår har et enstemmig landsstyre i SkL besluttet å bli en selvstendig organisasjon i Delta.

Hans-Erik Skjæggerud ny YS-leder

YS-kongressen valgte i dag Hans-Erik Skjæggerud til ny leder.
Lizzie Ruud Thorkildsen er valgt som ny nestleder.

SkL - Skatteetatens Landsforbund

Lakkegata 23
0187 Oslo
Kart

Denne siden benytter cookies

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å støtte din brukererfaring. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted, samtykker du til vår bruk av inforsjonskapsler. Detaljer

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

Utviklet av Imaker as